ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кропивницької

міської ради

14 лютого 2020 року № 3120

 

СТАТУТ

МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

(нова редакція)

 

 

Кропивницький – 2020

 

Даний  статут  затверджений  в  новій  редакції  зі  змінами  замість  Статуту Кропивницької міської  централізованої  бібліотечної  системи , зареєстрованого  Відділом  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних осіб підприємців від 27 вересня 2018 року № 17320635

1. Загальні положення

1.1.  Даний  Статут  розроблений  відповідно  до  законів  України  «Про бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,  «Про  культуру»,  «Про  місцеве самоврядування в Україні» і визначає функціонування  Кропивницької міської централізованої системи  (далі – КМЦБС).

1.2. КМЦБС є неприбутковим закладом культури, належить до комунальної власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького  і  підпорядкована управлінню культури і туризму Кропивницької міської ради.

1.3. Засновником КМЦБС є Кропивницька міська рада .

1.4.  КМЦБС  –  заклад,  який  об’єднує  публічні  бібліотеки  міста  у  єдине структурно-цілісне  утворення  для  найбільш  ефективного  використання бібліотечних  ресурсів  міста  Кропивницького.  КМЦБС  функціонує  на  основі єдиного  адміністративного  і  методичного  керівництва,  загального  штату  і фондів,  централізації  процесів  його  формування  і  використання.  До  складу  КМЦБС  входить  центральна  міська  бібліотека  та  бібліотеки,  що  розташовані  в межах міста на правах філій.

Бібліотека  –  це  інформаційний,  культурно-освітній  заклад,  що  має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.5.  Центральна  бібліотека  КМЦБС  є  головною  бібліотекою  міста.  Вона формує,  зберігає  і  організовує  єдиний  фонд  документів,  визначає  його структуру  та  здійснює  розподіл  між  бібліотеками-філіями  та  відділами центральної  бібліотеки,  організовує  його  циркуляцію  і  використання.

Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій КМЦБС.

1.6.  КМЦБС  має  єдиний  штат  працівників,  єдиний  бібліотечний  фонд  з централізованим  комплектуванням,  обробкою  документів  і  центральним документосховищем,  єдиний  довідково-пошуковий  апарат  зі  зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

1.7.  КМЦБС  фінансується  з  міського  бюджету  міста  Кропивницького    у межах  асигнувань,  передбачених  на  утримання  бібліотечної  мережі  міста.

Додаткове  фінансування  здійснюється  за  рахунок  коштів,  одержаних бібліотеками  від  надання  платних  послуг,  пожертвувань  та  інших  джерел,  не заборонених законодавством.

1.8.  КМЦБС  працює  у  взаємодії  з  бібліотеками  всіх  форм  власності  і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.9. КМЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,  «Про  доступ  до  публічної інформації»,  «Про  культуру»,  рішеннями   Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету, наказами органу управління, цим Статутом, а також іншими  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють  діяльність  у  галузі культури.

1.10.  КМЦБС  співпрацює  з  творчими  спілками,  державними  та  іншої форми  власності  підприємствами,  установами,  громадськими  організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.11.  КМЦБС  має  право  укладати  договори  (контракти)  з  іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством.

1.12.  КМЦБС  не  підлягає  приватизації,  перепрофілюванню  або використанню не за призначенням.

1.13.  КМЦБС  є  загальнодоступною,  основні  бібліотечні  послуги  надає безоплатно.

1.14.  Цей  Статут  розповсюджується  на  всю  міську  централізовану бібліотечну систему міста Кропивницького.

1.15.  Зміни  до  Статуту  КМЦБС  вносяться  у  порядку,  передбаченому чинним законодавством.

1.16. КМЦБС є юридичною особою, має печатку встановленого зразка та інші  реквізити,  користується  розрахунковим  рахунком  централізованої бухгалтерії управління культури і туризму  Кропивницької міської ради. 1.17.Юридична адреса КМЦБС:

м. Кропивницький, площа Дружби народів, буд. 6.

2. Мета діяльності

Метою  діяльності  КМЦБС є  реалізація  прав  громадян  на  бібліотечне обслуговування,  забезпечення  загальної  доступності  до  інформації  та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадянам.

3. Напрями діяльності КМЦБС  та організація бібліотечного обслуговування населення

3.1. Основні напрями роботи бібліотек КМЦБС:

3.1.1. Задоволення сучасних потреб і запитів користувачів бібліотек.

3.1.2. Координація діяльності з бібліотеками інших систем і відомств.

3.1.3. Надання методичної допомоги бібліотекам, впровадження сучасних форм і методів обслуговування.

3.1.4.  Формування  максимально  повного  фонду  видань,  у  першу  чергу вітчизняних,  широкого  діапазону  документів  у  різних  форматах  (книги, періодика, аудіо -, відеодокументи, електронні документи, бази даних тощо).

3.1.5.  Інформаційне  забезпечення  користувачів  бібліотек,  надання інформаційних послуг, впровадження інформаційних технологій.

3.1.6.  Сприяння  вихованню  національної  самосвідомості,  любові  до України, розповсюдженню знань про історію, культуру, сьогодення.

3.1.7. Освітня діяльність, сприяння організації навчального процесу.

3.1.8.  Рекреаційна  діяльність,  проведення  заходів  з  організації  дозвілля користувачів бібліотек.

3.1.9. Сприяння всебічному розвитку творчих здібностей тощо.

3.1.10. Встановлення ділових контактів з місцевими органами влади.

3.1.11. Співпраця з громадськими організаціями та діловими партнерами.

3.1.12. Рекламування діяльності, ресурсів і послуг КМЦБС, творчий зв’язок із засобами масової інформації.

3.2. Організація бібліотечного обслуговування населення:

3.2.1.  КМЦБС  забезпечує  сервісне  обслуговування  користувачів  шляхом надання широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

3.2.2.  КМЦБС  забезпечує  громадянам  рівні  права  на  бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження,  політичних  і  релігійних  переконань,  місця  проживання.

Бібліотеки,  які  входять  до  складу  КМЦБС,  здійснюють  свою  діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

3.2.3.  КМЦБС  обслуговує  населення  міста  Кропивницького  через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу.

3.2.4. Користувачі КМЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через  центральну  бібліотеку  або  зручну  для  них  бібліотеку-філію.  Бібліотеки КМЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.2.5. Користування  основним  фондом  документів  КМЦБС  безкоштовне. Порядок  обслуговування  регламентується  Правилами  користування бібліотеками  України  (зі  змінами  і  доповненнями),  затвердженими  наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25 травня 2001 року № 319.

3.2.6. Платні послуги КМЦБС надає відповідно до чинного законодавства.

3.3. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду:

3.3.1.  Єдиний  бібліотечний  фонд  КМЦБС  має  універсальний  профіль  і формується на різних носіях інформації.

3.3.2.  Фонд  центральної  бібліотеки  КМЦБС  включає  найбільш  повний репертуар  документів  і  баз  даних.  Наукова,  спеціальна  та  особливо  цінна література,  що  надходить  у  декількох  або  одному  примірнику,  найбільш важливі  інформаційні  і  бібліографічні  документи  зберігаються  у  центральній бібліотеці.

3.3.3.  Фонд  бібліотеки-філії  формується  з  врахуванням  інформаційних

потреб і особливостей населення мікрорайону.

3.3.4.  Центральна  бібліотека  КМЦБС  забезпечує  централізоване

комплектування  і  обробку  бібліотечного  фонду  КМЦБС,  оперативність

надходження  нових  документів  у  всі  підрозділи  системи,  вивчення  потреб

користувачів КМЦБС, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.3.5. Центральна бібліотека КМЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік  документів,  що  входять  до  КМЦБС;  бібліотеки-філії  ведуть  сумарний  та індивідуальний облік свого фонду.

3.3.6. Центральна бібліотека КМЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії

про  нові  надходження,  створює  довідково-пошуковий  апарат  на  фонд  КМЦБС. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

3.3.7.  Облік  документів,  що  вибувають  з  єдиного  бібліотечного  фонду КМЦБС, здійснює центральна бібліотека КМЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями, зняття з балансового рахунку здійснює бухгалтерія.

4. Фінансово-господарська діяльність

4.1.  КМЦБС  організовує  свою  фінансово-господарську  діяльність  на підставі  погодженого  з  управлінням  культури  і  туризму  Кропивницької міської  ради  плану,  який  розробляє  та  затверджує  самостійно.  Звіти  про роботу КМЦБС у встановленому порядку подаються до департаменту культури, туризму та культурної спадщини обласної державної адміністрації,  управління культури і туризму  Кропивницької міської ради

4.2.  Фінансування  КМЦБС  здійснюється  з  міського  бюджету  міста Кропивницького.

4.3. Джерелами фінансування КМЦБС є:

4.3.1. Бюджетні фінансування.

4.3.2. Доходи від надання платних послуг.

4.3.3.  Доброчинні  грошові  внески  на  розвиток  бібліотек,  пожертви громадян,  громадських  об’єднань,  товариств,  підприємств,  установ  і

організацій, спонсорська допомога.

4.3.4. Інші власні надходження.

4.4.  Розподіл  коштів  на  потреби  КМЦБС  здійснюється  відповідно  до щорічного кошторису, затвердженого управлінням культури і туризму Кропивницької міської ради.

4.5. КМЦБС безкоштовно надає основні бібліотечні послуги та у порядку, передбаченому  чинним  законодавством,  звільняється  від  оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

5. Майно КМЦБС

5.1.  Майно  КМЦБС  належить  до  комунальної  власності  територіальної громади міста Кропивницького і закріплюється за КМЦБС на праві оперативного управління.

5.2. Майно КМЦБС становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображується в балансі централізованої бухгалтерії  управління культури і туризму  Кропивницької міської ради.

5.3.  КМЦБС  не  має  право  без  згоди  Кропивницької міської ради продавати,  перепродавати,  надавати  в  оренду  або  безоплатне  тимчасове користування засоби виробництва та інші матеріальні цінності.

Списання майна здійснюється згідно зі встановленим порядком.

5.4. Здійснюючи право оперативного управління, КМЦБС користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, застосовуючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать Статуту.

5.5. КМЦБС має право:

5.5.1.  Спільно  з  іншими  організаціями,  установами,  підприємствами, благодійними  фондами  організовувати  культурно-масові  та  просвітницькі заходи.

5.5.2. Отримувати безкоштовно грошові внески та матеріальні цінності з доброчинних і громадських фондів, а також від окремих громадян.

6. Структура КМЦБС

КМЦБС має таку структуру:

6.1. Директор та заступники директора КМЦБС.

6.2. Відділ організації і використання бібліотечних фондів.

6.3. Відділ інноваційно-методичної роботи.

6.4. Відділ інформаційних технологій.

6.5.  Центральна  міська  бібліотека  імені  Володимира  Панченка (площа Дружби народів, буд. 6).

6.6. Бібліотеки-філії:

філія № 1 (вул. Василя Нікітіна, буд. 25);

філія № 2 (імені Івана Тобілевича вул. Космонавта Попова, буд. 7, корп.1);

філія № 4 (вул. Яновського, буд. 60);

філія № 5 (вул. Водоп’янова, буд. 60);

філія № 6 імені Леоніда Куценка (вул. Михайлівська, буд. 29/33);

філія № 7 (вул. Прирічна, буд. 115);

філія № 8 (вул. Куроп’ятникова, буд. 25);

філія № 9 (вул. Брестська, буд. 1-а);

філія № 10 (вул. Павла Луньова, буд. 14);

філія  № 11  Центральна  міська  бібліотека  для  дітей  (вул.Космонавта Попова, буд. 20);

філія № 12, бібліотека для дітей (вул. Академіка Корольова, буд. 7);

філія № 13, бібліотека для дітей (вул. Чигиринська, буд. 2);

філія № 14 (вул. Волинська, буд. 3);

філія № 15 (сел. Гірниче, вул. Лінія 10-а, буд. 52);

філія № 16 (вул. Бєляєва, буд. 7, корп.4);

філія № 17 (смт Нове, вул. Металургів, буд. 25);

філія № 18 (вул. Генерала Жадова, буд. 7);

філія № 19, бібліотека для дітей (вул. Героїв України, буд. 12,корп. 4);

філія № 21, бібліотека для дітей (вул. Кременчуцька,13).

7. Управління КМЦБС

7.1. Керівництво КМЦБС здійснює директор, який одночасно є керівником центральної міської бібліотеки.

7.2.  Директор  КМЦБС  призначається  на  посаду  наказом  начальника управління  культури  і  туризму  Кропивницької міської ради згідно  з чинним законодавством України шляхом укладання контракту за результатами конкурсного  відбору  та  звільняється  з  посади  наказом  начальника  управління культури і туризму.

7.3.  Директор  КМЦБС  діє  відповідно  до  чинного  законодавства  і  несе відповідальність за результати роботи КМЦБС.

7.4. Директор:

7.4.1.  Діє  від  імені  КМЦБС,  представляє  її  інтереси  в  установах, підприємствах  і  організаціях,  укладає  договори  та  угоди,  відкриває розрахункові рахунки.

7.4.2.  Забезпечує  дотримання  чинного  законодавства  працівниками КМЦБС,  створення  необхідних  умов  для  збереження  та  ефективного використання ресурсів КМЦБС.

7.4.3.  Згідно  з  чинним  законодавством  України  приймає  на  роботу, переміщує та звільняє працівників КМЦБС.

7.4.4. Затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади згідно з діючими нормативами.

7.4.5. Встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам КМЦБС  за  високі  творчі  та  виробничі  досягнення  з  урахуванням  особистого внеску кожного.

7.4.6. Встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам  КМЦБС  за  суміщення  професій  (посад),  розширення  сфери обслуговування  або  збільшення  обсягів  робіт  та  за  виконання  додатково  до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

7.4.7. Визначає порядок і розміри премій працівникам залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно з Положенням про преміювання.

7.4.8. Накладає дисциплінарні стягнення на працівників КМЦБС.

7.4.9.  Видає  накази,  затверджує  положення  та  інструкції  стосовно діяльності КМЦБС у межах своєї компетенції.

7.5. Для реалізації діяльності КМЦБС формує зі складу працівників КМЦБС та спеціалістів інших установ колегіальні органи з дорадчим правом:

7.5.1. Громадську раду, КМЦБС.

7.5.2. Раду при директорі КМЦБС.

7.5.3. Комісію зі списання бібліотечних фондів.

7.5.4. Атестаційну комісію.

7.5.5.  Зазначені  вище  ради  і  комісії  діють  на  підставі  наданих  їм повноважень та відповідних положень, затверджених директором КМЦБС.

7.5.6. При необхідності КМЦБС може створювати інші колегіальні органи з дорадчим правом.

8. Трудовий колектив, його обов’язки і права

8.1. Трудовий колектив КМЦБС становлять всі громадяни, які працюють на основі  трудового  договору,  а  також  інших  форм,  що  регулюють  трудові відносини працівника із закладом.

8.2.  Повноваження  трудового  колективу  реалізуються  через  загальні збори та профспілковий комітет.

8.3. Члени трудового колективу КМЦБС зобов’язані:

8.3.1.  Сумлінно  виконувати  свої  обов’язки,  оволодівати  передовими методами та прийомами роботи.

8.3.2.  Дотримуватись  правил  трудового  розпорядку,  охорони  праці  та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

8.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків.

8.4. Члени трудового колективу КМЦБС мають право:

8.4.1.  Через  виборні  громадські  органи  та  органи  бібліотечного самоврядування  брати  участь  у  діяльності  та  управлінні  КМЦБС,  вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, служб і службових осіб.

8.4.2.  Проходити  атестацію  у  встановленому  рядку  з  метою  отримання вищої  кваліфікаційної  категорії,  брати  участь  у  конкурсах  на  заміщення вакантних посад.

8.4.3.  Користуватись  фондовою,  довідково-інформаційною,  архівною базою даних КМЦБС, мати доступ до внутрішньої бібліотечної інформації.

8.4.4. Укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

8.5.  Права  і  обов’язки  працівників  КМЦБС  визначаються  посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

9. Облік, звітність і контроль

9.1. КМЦБС веде статистичну звітність.

9.2.  Бухгалтерський  облік  діяльності  КМЦБС  здійснює  централізована бухгалтерія управління культури і туризму Кропивницької міської ради. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

9.3.Контроль за фінансово-господарською діяльністю КМЦБС здійснюють державні органи, яким законодавством України надано таке  право.

9.4.  КМЦБС  зобов’язана  у  будь-який  час  подати  до  вищих  органів  за їхньою  вимогою  бухгалтерський  звіт  та  інші  документи,  що  стосуються

виробничої і фінансово-господарської діяльності КМЦБС.

9.5. Директор  КМЦБС  та  головний  бухгалтер  централізованої  бухгалтерії управління  культури  і  туризму  Кропивницької міської ради несуть відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10. Припинення діяльності

10.1.  Діяльність  юридичної  особи  припиняється  в  результаті  передання всього  свого  майна,  прав  та  обов’язків  іншим  юридичним  особам  правонаступникам  у  результаті  злиття,  приєднання  поділу,  перетворення (реорганізації)  або  в  результаті  ліквідації  за  рішенням,  прийнятим засновниками  (учасниками)  юридичної  особи  або  уповноваженим  ними органом,  за  судовим  рішенням  або  за  рішенням  органу  державної  влади, прийнятим у випадках, передбачених законодавством.

10.2.  Ліквідація  або  реорганізація  КМЦБС  (злиття,  приєднання,  поділ, виділення,  перетворення)  здійснюється  у  порядку,  встановленому  чинним законодавством.

10.3.  При  ліквідації  КМЦБС  або  її  окремих  структурних  підрозділів (бібліотек-філій)  звільненим  працівникам  гарантується  додержання  їх  прав  та інтересів відповідно до законодавства.

10.4. КМЦБС вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій України.

10.5. Ліквідація КМЦБС або її окремих структурних підрозділів (бібліотек-філій) може бути оскаржена населенням, користувачами, працівниками КМЦБС у судовому порядку.

10.6.  Матеріальні  цінності,    які  залишаються  після  ліквідації  КМЦБС, використовуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Начальник управління культури і туризму Анна НАЗАРЕЦЬ