ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Міської централізованої

бібліотечної системи

міста Кропивницького

________С.І. Тимків

02 січня  2019 року

ПРАВИЛА

користування бібліотеками Міської централізованої бібліотечної системи

міста Кропивницького


1. Загальні положення

Правила користування бібліотеками Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького (далі ЦБС) розроблені на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р. та «Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказами Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 р. та № 340 від 19.04.2017 р.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечна обслуговування, яке може бути у формі абонементу (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Iноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користується тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадини України.

2.3. Інваліди і учасники Великої Вітчизняної війни, АТО мають право на позачергове обслуговування. Видача та обмін книг інвалідам Великої Вітчизняної війни та праці, самотнім громадянам похилого віку за їх проханням може здійснюватися безпосередньо вдома працівниками і членами активу бібліотек ЦБС.

2.4. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі - МБА).

 

2.5. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
 • одержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.6. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою з абонементу одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено на розсуд бібліотеки. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає типи і види документів, що видаються в читальному залі.

2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів, безкоштовно 1 раз. Наступне продовження терміну користування літературою платне.

2.8. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.9. При наданні користувачам документів додому, які масть підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначення термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.10. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.11. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами, або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 Типових правил.

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Дія запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, надають всі відомості для заповнення читацького формуляру, підписують зобов'язання  виконувати правила бібліотеки на формулярі користувача. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі паспорта, який пред’являють їхні батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі відсутності у паспорті користувача певних відомостей про прописку (стосовно гуртожитків - номера кімнати, квартирні), повну адресу користувач підтверджує довідкою коменданта гуртожитку. Якщо адреса проживання користувача не співпадає з адресою прописки, користувач зобов’язаний повідомити про це бібліотекаря. (див. п.3.1)

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний черев МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. Пошкоджене видання залишається в бібліотеці.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або особа, під наглядом якої він перебуває.

3.7. Користувач при злісному порушенні правил користування бібліотекою (пошкодження документів, крадіжки) позбавляється права користування всіма бібліотеками ЦБС. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді, з тваринами до бібліотеки не допускаються.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. За дітей і підлітків до 16 років пеню сплачують їхні батьки або особи, під наглядом яких вони перебувають. Від сплати пені звільняються користувачі, які за поважними причинами не повернули документи у зазначений термін і підтвердили це документально, актив і співробітники бібліотек ЦБС. У разі несплати пені користувач позбавляється права користування абонементом бібліотеки до сплати пені в повному обсязі.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотекар, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.11р. зі змінами та доповненнями;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати консультаційну допомогу в доборі потрібної інформації;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки