Користувачам

Статут МЦБС

04.02.2021 12:09

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кропивницької

міської ради

14 лютого 2020 року № 3120

 

СТАТУТ

МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

(нова редакція)

 

 

Кропивницький – 2020

 

Даний  статут  затверджений  в  новій  редакції  зі  змінами  замість  Статуту Кропивницької міської  централізованої  бібліотечної  системи , зареєстрованого  Відділом  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних осіб підприємців від 27 вересня 2018 року № 17320635

1. Загальні положення

1.1.  Даний  Статут  розроблений  відповідно  до  законів  України  «Про бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,  «Про  культуру»,  «Про  місцеве самоврядування в Україні» і визначає функціонування  Кропивницької міської централізованої системи  (далі – КМЦБС).

1.2. КМЦБС є неприбутковим закладом культури, належить до комунальної власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького  і  підпорядкована управлінню культури і туризму Кропивницької міської ради.

1.3. Засновником КМЦБС є Кропивницька міська рада .

1.4.  КМЦБС  –  заклад,  який  об’єднує  публічні  бібліотеки  міста  у  єдине структурно-цілісне  утворення  для  найбільш  ефективного  використання бібліотечних  ресурсів  міста  Кропивницького.  КМЦБС  функціонує  на  основі єдиного  адміністративного  і  методичного  керівництва,  загального  штату  і фондів,  централізації  процесів  його  формування  і  використання.  До  складу  КМЦБС  входить  центральна  міська  бібліотека  та  бібліотеки,  що  розташовані  в межах міста на правах філій.

Бібліотека  –  це  інформаційний,  культурно-освітній  заклад,  що  має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.5.  Центральна  бібліотека  КМЦБС  є  головною  бібліотекою  міста.  Вона формує,  зберігає  і  організовує  єдиний  фонд  документів,  визначає  його структуру  та  здійснює  розподіл  між  бібліотеками-філіями  та  відділами центральної  бібліотеки,  організовує  його  циркуляцію  і  використання.

Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій КМЦБС.

1.6.  КМЦБС  має  єдиний  штат  працівників,  єдиний  бібліотечний  фонд  з централізованим  комплектуванням,  обробкою  документів  і  центральним документосховищем,  єдиний  довідково-пошуковий  апарат  зі  зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

1.7.  КМЦБС  фінансується  з  міського  бюджету  міста  Кропивницького    у межах  асигнувань,  передбачених  на  утримання  бібліотечної  мережі  міста.

Додаткове  фінансування  здійснюється  за  рахунок  коштів,  одержаних бібліотеками  від  надання  платних  послуг,  пожертвувань  та  інших  джерел,  не заборонених законодавством.

1.8.  КМЦБС  працює  у  взаємодії  з  бібліотеками  всіх  форм  власності  і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.9. КМЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу»,  «Про  доступ  до  публічної інформації»,  «Про  культуру»,  рішеннями   Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету, наказами органу управління, цим Статутом, а також іншими  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють  діяльність  у  галузі культури.

1.10.  КМЦБС  співпрацює  з  творчими  спілками,  державними  та  іншої форми  власності  підприємствами,  установами,  громадськими  організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.11.  КМЦБС  має  право  укладати  договори  (контракти)  з  іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством.

1.12.  КМЦБС  не  підлягає  приватизації,  перепрофілюванню  або використанню не за призначенням.

1.13.  КМЦБС  є  загальнодоступною,  основні  бібліотечні  послуги  надає безоплатно.

1.14.  Цей  Статут  розповсюджується  на  всю  міську  централізовану бібліотечну систему міста Кропивницького.

1.15.  Зміни  до  Статуту  КМЦБС  вносяться  у  порядку,  передбаченому чинним законодавством.

1.16. КМЦБС є юридичною особою, має печатку встановленого зразка та інші  реквізити,  користується  розрахунковим  рахунком  централізованої бухгалтерії управління культури і туризму  Кропивницької міської ради. 1.17.Юридична адреса КМЦБС:

м. Кропивницький, площа Дружби народів, буд. 6.

2. Мета діяльності

Метою  діяльності  КМЦБС є  реалізація  прав  громадян  на  бібліотечне обслуговування,  забезпечення  загальної  доступності  до  інформації  та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадянам.

3. Напрями діяльності КМЦБС  та організація бібліотечного обслуговування населення

3.1. Основні напрями роботи бібліотек КМЦБС:

3.1.1. Задоволення сучасних потреб і запитів користувачів бібліотек.

3.1.2. Координація діяльності з бібліотеками інших систем і відомств.

3.1.3. Надання методичної допомоги бібліотекам, впровадження сучасних форм і методів обслуговування.

3.1.4.  Формування  максимально  повного  фонду  видань,  у  першу  чергу вітчизняних,  широкого  діапазону  документів  у  різних  форматах  (книги, періодика, аудіо -, відеодокументи, електронні документи, бази даних тощо).

3.1.5.  Інформаційне  забезпечення  користувачів  бібліотек,  надання інформаційних послуг, впровадження інформаційних технологій.

3.1.6.  Сприяння  вихованню  національної  самосвідомості,  любові  до України, розповсюдженню знань про історію, культуру, сьогодення.

3.1.7. Освітня діяльність, сприяння організації навчального процесу.

3.1.8.  Рекреаційна  діяльність,  проведення  заходів  з  організації  дозвілля користувачів бібліотек.

3.1.9. Сприяння всебічному розвитку творчих здібностей тощо.

3.1.10. Встановлення ділових контактів з місцевими органами влади.

3.1.11. Співпраця з громадськими організаціями та діловими партнерами.

3.1.12. Рекламування діяльності, ресурсів і послуг КМЦБС, творчий зв’язок із засобами масової інформації.

3.2. Організація бібліотечного обслуговування населення:

3.2.1.  КМЦБС  забезпечує  сервісне  обслуговування  користувачів  шляхом надання широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг.

3.2.2.  КМЦБС  забезпечує  громадянам  рівні  права  на  бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження,  політичних  і  релігійних  переконань,  місця  проживання.

Бібліотеки,  які  входять  до  складу  КМЦБС,  здійснюють  свою  діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

3.2.3.  КМЦБС  обслуговує  населення  міста  Кропивницького  через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу.

3.2.4. Користувачі КМЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через  центральну  бібліотеку  або  зручну  для  них  бібліотеку-філію.  Бібліотеки КМЦБС використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.2.5. Користування  основним  фондом  документів  КМЦБС  безкоштовне. Порядок  обслуговування  регламентується  Правилами  користування бібліотеками  України  (зі  змінами  і  доповненнями),  затвердженими  наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25 травня 2001 року № 319.

3.2.6. Платні послуги КМЦБС надає відповідно до чинного законодавства.

3.3. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду:

3.3.1.  Єдиний  бібліотечний  фонд  КМЦБС  має  універсальний  профіль  і формується на різних носіях інформації.

3.3.2.  Фонд  центральної  бібліотеки  КМЦБС  включає  найбільш  повний репертуар  документів  і  баз  даних.  Наукова,  спеціальна  та  особливо  цінна література,  що  надходить  у  декількох  або  одному  примірнику,  найбільш важливі  інформаційні  і  бібліографічні  документи  зберігаються  у  центральній бібліотеці.

3.3.3.  Фонд  бібліотеки-філії  формується  з  врахуванням  інформаційних

потреб і особливостей населення мікрорайону.

3.3.4.  Центральна  бібліотека  КМЦБС  забезпечує  централізоване

комплектування  і  обробку  бібліотечного  фонду  КМЦБС,  оперативність

надходження  нових  документів  у  всі  підрозділи  системи,  вивчення  потреб

користувачів КМЦБС, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.3.5. Центральна бібліотека КМЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік  документів,  що  входять  до  КМЦБС;  бібліотеки-філії  ведуть  сумарний  та індивідуальний облік свого фонду.

3.3.6. Центральна бібліотека КМЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії

про  нові  надходження,  створює  довідково-пошуковий  апарат  на  фонд  КМЦБС. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

3.3.7.  Облік  документів,  що  вибувають  з  єдиного  бібліотечного  фонду КМЦБС, здійснює центральна бібліотека КМЦБС за поданням актів бібліотеками-філіями, зняття з балансового рахунку здійснює бухгалтерія.

4. Фінансово-господарська діяльність

4.1.  КМЦБС  організовує  свою  фінансово-господарську  діяльність  на підставі  погодженого  з  управлінням  культури  і  туризму  Кропивницької міської  ради  плану,  який  розробляє  та  затверджує  самостійно.  Звіти  про роботу КМЦБС у встановленому порядку подаються до департаменту культури, туризму та культурної спадщини обласної державної адміністрації,  управління культури і туризму  Кропивницької міської ради

4.2.  Фінансування  КМЦБС  здійснюється  з  міського  бюджету  міста Кропивницького.

4.3. Джерелами фінансування КМЦБС є:

4.3.1. Бюджетні фінансування.

4.3.2. Доходи від надання платних послуг.

4.3.3.  Доброчинні  грошові  внески  на  розвиток  бібліотек,  пожертви громадян,  громадських  об’єднань,  товариств,  підприємств,  установ  і

організацій, спонсорська допомога.

4.3.4. Інші власні надходження.

4.4.  Розподіл  коштів  на  потреби  КМЦБС  здійснюється  відповідно  до щорічного кошторису, затвердженого управлінням культури і туризму Кропивницької міської ради.

4.5. КМЦБС безкоштовно надає основні бібліотечні послуги та у порядку, передбаченому  чинним  законодавством,  звільняється  від  оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

5. Майно КМЦБС

5.1.  Майно  КМЦБС  належить  до  комунальної  власності  територіальної громади міста Кропивницького і закріплюється за КМЦБС на праві оперативного управління.

5.2. Майно КМЦБС становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображується в балансі централізованої бухгалтерії  управління культури і туризму  Кропивницької міської ради.

5.3.  КМЦБС  не  має  право  без  згоди  Кропивницької міської ради продавати,  перепродавати,  надавати  в  оренду  або  безоплатне  тимчасове користування засоби виробництва та інші матеріальні цінності.

Списання майна здійснюється згідно зі встановленим порядком.

5.4. Здійснюючи право оперативного управління, КМЦБС користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, застосовуючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать Статуту.

5.5. КМЦБС має право:

5.5.1.  Спільно  з  іншими  організаціями,  установами,  підприємствами, благодійними  фондами  організовувати  культурно-масові  та  просвітницькі заходи.

5.5.2. Отримувати безкоштовно грошові внески та матеріальні цінності з доброчинних і громадських фондів, а також від окремих громадян.

6. Структура КМЦБС

КМЦБС має таку структуру:

6.1. Директор та заступники директора КМЦБС.

6.2. Відділ організації і використання бібліотечних фондів.

6.3. Відділ інноваційно-методичної роботи.

6.4. Відділ інформаційних технологій.

6.5.  Центральна  міська  бібліотека  імені  Володимира  Панченка (площа Дружби народів, буд. 6).

6.6. Бібліотеки-філії:

філія № 1 (вул. Василя Нікітіна, буд. 25);

філія № 2 (імені Івана Тобілевича вул. Космонавта Попова, буд. 7, корп.1);

філія № 4 (вул. Яновського, буд. 60);

філія № 5 (вул. Водоп’янова, буд. 60);

філія № 6 імені Леоніда Куценка (вул. Михайлівська, буд. 29/33);

філія № 7 (вул. Прирічна, буд. 115);

філія № 8 (вул. Куроп’ятникова, буд. 25);

філія № 9 (вул. Брестська, буд. 1-а);

філія № 10 (вул. Павла Луньова, буд. 14);

філія  № 11  Центральна  міська  бібліотека  для  дітей  (вул.Космонавта Попова, буд. 20);

філія № 12, бібліотека для дітей (вул. Академіка Корольова, буд. 7);

філія № 13, бібліотека для дітей (вул. Чигиринська, буд. 2);

філія № 14 (вул. Волинська, буд. 3);

філія № 15 (сел. Гірниче, вул. Лінія 10-а, буд. 52);

філія № 16 (вул. Бєляєва, буд. 7, корп.4);

філія № 17 (смт Нове, вул. Металургів, буд. 25);

філія № 18 (вул. Генерала Жадова, буд. 7);

філія № 19, бібліотека для дітей (вул. Героїв України, буд. 12,корп. 4);

філія № 21, бібліотека для дітей (вул. Кременчуцька,13).

7. Управління КМЦБС

7.1. Керівництво КМЦБС здійснює директор, який одночасно є керівником центральної міської бібліотеки.

7.2.  Директор  КМЦБС  призначається  на  посаду  наказом  начальника управління  культури  і  туризму  Кропивницької міської ради згідно  з чинним законодавством України шляхом укладання контракту за результатами конкурсного  відбору  та  звільняється  з  посади  наказом  начальника  управління культури і туризму.

7.3.  Директор  КМЦБС  діє  відповідно  до  чинного  законодавства  і  несе відповідальність за результати роботи КМЦБС.

7.4. Директор:

7.4.1.  Діє  від  імені  КМЦБС,  представляє  її  інтереси  в  установах, підприємствах  і  організаціях,  укладає  договори  та  угоди,  відкриває розрахункові рахунки.

7.4.2.  Забезпечує  дотримання  чинного  законодавства  працівниками КМЦБС,  створення  необхідних  умов  для  збереження  та  ефективного використання ресурсів КМЦБС.

7.4.3.  Згідно  з  чинним  законодавством  України  приймає  на  роботу, переміщує та звільняє працівників КМЦБС.

7.4.4. Затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади згідно з діючими нормативами.

7.4.5. Встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам КМЦБС  за  високі  творчі  та  виробничі  досягнення  з  урахуванням  особистого внеску кожного.

7.4.6. Встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам  КМЦБС  за  суміщення  професій  (посад),  розширення  сфери обслуговування  або  збільшення  обсягів  робіт  та  за  виконання  додатково  до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

7.4.7. Визначає порядок і розміри премій працівникам залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно з Положенням про преміювання.

7.4.8. Накладає дисциплінарні стягнення на працівників КМЦБС.

7.4.9.  Видає  накази,  затверджує  положення  та  інструкції  стосовно діяльності КМЦБС у межах своєї компетенції.

7.5. Для реалізації діяльності КМЦБС формує зі складу працівників КМЦБС та спеціалістів інших установ колегіальні органи з дорадчим правом:

7.5.1. Громадську раду, КМЦБС.

7.5.2. Раду при директорі КМЦБС.

7.5.3. Комісію зі списання бібліотечних фондів.

7.5.4. Атестаційну комісію.

7.5.5.  Зазначені  вище  ради  і  комісії  діють  на  підставі  наданих  їм повноважень та відповідних положень, затверджених директором КМЦБС.

7.5.6. При необхідності КМЦБС може створювати інші колегіальні органи з дорадчим правом.

8. Трудовий колектив, його обов’язки і права

8.1. Трудовий колектив КМЦБС становлять всі громадяни, які працюють на основі  трудового  договору,  а  також  інших  форм,  що  регулюють  трудові відносини працівника із закладом.

8.2.  Повноваження  трудового  колективу  реалізуються  через  загальні збори та профспілковий комітет.

8.3. Члени трудового колективу КМЦБС зобов’язані:

8.3.1.  Сумлінно  виконувати  свої  обов’язки,  оволодівати  передовими методами та прийомами роботи.

8.3.2.  Дотримуватись  правил  трудового  розпорядку,  охорони  праці  та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

8.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків.

8.4. Члени трудового колективу КМЦБС мають право:

8.4.1.  Через  виборні  громадські  органи  та  органи  бібліотечного самоврядування  брати  участь  у  діяльності  та  управлінні  КМЦБС,  вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, служб і службових осіб.

8.4.2.  Проходити  атестацію  у  встановленому  рядку  з  метою  отримання вищої  кваліфікаційної  категорії,  брати  участь  у  конкурсах  на  заміщення вакантних посад.

8.4.3.  Користуватись  фондовою,  довідково-інформаційною,  архівною базою даних КМЦБС, мати доступ до внутрішньої бібліотечної інформації.

8.4.4. Укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

8.5.  Права  і  обов’язки  працівників  КМЦБС  визначаються  посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

9. Облік, звітність і контроль

9.1. КМЦБС веде статистичну звітність.

9.2.  Бухгалтерський  облік  діяльності  КМЦБС  здійснює  централізована бухгалтерія управління культури і туризму Кропивницької міської ради. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

9.3.Контроль за фінансово-господарською діяльністю КМЦБС здійснюють державні органи, яким законодавством України надано таке  право.

9.4.  КМЦБС  зобов’язана  у  будь-який  час  подати  до  вищих  органів  за їхньою  вимогою  бухгалтерський  звіт  та  інші  документи,  що  стосуються

виробничої і фінансово-господарської діяльності КМЦБС.

9.5. Директор  КМЦБС  та  головний  бухгалтер  централізованої  бухгалтерії управління  культури  і  туризму  Кропивницької міської ради несуть відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

10. Припинення діяльності

10.1.  Діяльність  юридичної  особи  припиняється  в  результаті  передання всього  свого  майна,  прав  та  обов’язків  іншим  юридичним  особам  правонаступникам  у  результаті  злиття,  приєднання  поділу,  перетворення (реорганізації)  або  в  результаті  ліквідації  за  рішенням,  прийнятим засновниками  (учасниками)  юридичної  особи  або  уповноваженим  ними органом,  за  судовим  рішенням  або  за  рішенням  органу  державної  влади, прийнятим у випадках, передбачених законодавством.

10.2.  Ліквідація  або  реорганізація  КМЦБС  (злиття,  приєднання,  поділ, виділення,  перетворення)  здійснюється  у  порядку,  встановленому  чинним законодавством.

10.3.  При  ліквідації  КМЦБС  або  її  окремих  структурних  підрозділів (бібліотек-філій)  звільненим  працівникам  гарантується  додержання  їх  прав  та інтересів відповідно до законодавства.

10.4. КМЦБС вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій України.

10.5. Ліквідація КМЦБС або її окремих структурних підрозділів (бібліотек-філій) може бути оскаржена населенням, користувачами, працівниками КМЦБС у судовому порядку.

10.6.  Матеріальні  цінності,    які  залишаються  після  ліквідації  КМЦБС, використовуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Начальник управління культури і туризму Анна НАЗАРЕЦЬ

 

Про затвердження тарифів та додаткових платних послуг в МЦБС

22.01.2021 09:24

 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА

МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

 

від 04 січня 2021 року                                                                       № 1 - ОД

 

Про затвердження

тарифів та додаткових

платних послуг в МЦБС

Керуючись статтями 27 та 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.26 Закону України «Про культуру»,  ст.22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», відповідно до постанови КМУ від 12.12.2011 р. № 1271 та № 1183 від 02.12.2020 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями,  наказу міністерств: Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 01.12.15 р. за №1004/1113/1556 «Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, Статуту Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького та Правил користування бібліотекою,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік платних послуг які можуть надаватися користувачам бібліотек.  (Перелік додається)

2. Затвердити  тарифи та розрахунки вартості на платні послуги згідно затвердженого переліку.  (Додається)

3. Ввести в дію  тарифи з 04 січня 2021 року

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ по МЦБС № 2а-ОД від 02.01.2019 року;

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                           Директор МЦБС

Начальник управління

культури і туризму                                                        Світлана ТИМКІВ

Анна НАЗАРЕЦЬ

 

 

Т А Р И Ф И

платних послуг, які пропонуються на 2021 рік

№№

п/п

 

Назва послуг

вартість

послуг

(в грн.)

1

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки при запису

10.00

2

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки при перереєстрації

8.00

3

Оформлення електронних реєстраційних документів за сімейним формуляром

12.00

4

Оформлення електронних тимчасових реєстраційних документів (одноразовий запис)

3.00

5

Пеня за порушення терміну користування документами (за один день)

0.20

6

Пеня за порушення терміну користування (7 діб) літературою підвищеного попиту за кожну добу за кожний примірник

1.00

7

Підготовка сценарію (1 матеріал)

10.00

8

Надання приміщення для проведення масового заходу (1 час)

100.00

9

Виготовлення ксерокопії формату А4 без змін з одної сторони

1.00

10

Виготовлення ксерокопії формату А4 без змін з обох сторін

2.00

11

Ксерокопії ілюстративного матеріалу

2.00

12

Кольоровий друк формату А4 зображення на всю сторінку

4.00

13

Кольоровий друк формату А4 зображення на півсторінки

2.00

14

Фото формат А4

10.00

15

Фото формат 10х15

3.00

16

Консультації по використанню електронної пошти в Інтернеті

2.00

17

Використання тематичної довідки з використанням Інтернету

5.00

18

Роздрукування матеріалів (1 сторінка)

1.00

19

Сканування, розпізнавання та друк аркушу А4 без редагування

2.00

 

20

 

Проведення виставок книг і творів образотворчого мистецтва

(за захід)

ціна договірна (від 30.00 грн.)

21

Користування МБА (пересилання документів)

вартість пересилки

22

Набір тексту: 1 сторінка

4.00

23

Набір тексту терміново: 1 сторінка

5.00

24

Виготовлення слайдової мультимедійної презентації 1 слайд

2.00

25

Виготовлення буклету

10.00

26

Користування персональним комп'ютером (1 година)

3.00

27

Навчання у студіях, на курсах та гуртках (1 година)

40.00

Головний бухгалтер

централізованої бухгалтерії

управління культури і туризму Галина ДАНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по МЦБС

04.01.2021 № 1-ОД

П е р е л і к

платних послуг, які надаються користувачам

бібліотек МЦБС

№№

п/п

 

Назва послуг

1

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки при запису

2

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки при перереєстрації

3

Оформлення електронних реєстраційних документів за сімейним формуляром

4

Оформлення електронних тимчасових реєстраційних документів (одноразовий запис)

5

Пеня за порушення терміну користування документами (за один день)

6

Пеня за порушення терміну користування (7 діб) літературою підвищеного попиту за кожну добу за кожний примірник, для сімейного формуляру - 14 діб

7

Підготовка сценарію (1 матеріал)

8

Надання приміщення для проведення масового заходу

9

Виготовлення ксерокопії формату А4 без змін з одної сторони

10

Виготовлення ксерокопії формату А4 без змін з обох сторін

11

Ксерокопії ілюстративного матеріалу

12

Кольоровий друк формату А4 зображення на всю сторінку

13

Кольоровий друк формату А4 зображення на півсторінки

14

Фото формат А4

15

Фото формат 10х15

16

Консультації по використанню електронної пошти в Інтернеті

17

Використання тематичної довідки з використанням Інтернету

18

Роздрукування матеріалів (1 сторінка)

19

Сканування, розпізнавання та друк аркушу А4 без редагування

 

20

 

Проведення виставок книг і творів образотворчого мистецтва

21

Користування МБА (пересилання документів)

22

Набір тексту: 1 сторінка

23

Набір тексту терміново: 1 сторінка

24

Виготовлення слайдової мультимедійної презентації 1 слайд

25

Виготовлення буклету

26

Користування персональним комп'ютером (1 година)

27

Навчання у студіях, на курсах та гуртках (1 година)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по МЦБС

04.01.20211-ОД

Р О З Р А Х У Н О К

вартості платних послуг в МЦБС

№№

п/п

Назва послуг

Комплектування

Господарчі

витрати

ПДВ

Вартість

послуг

( в грн.)

1

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки при запису

8.50

1.50

 

10.00

2

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки при пере-

реєстрації (з 01.01 по 01.04)

7.50

0.50

 

8.00

3

Оформлення електронних тимчасових реєстраційних документів (одноразовий запис)

2.50

0.50

 

3.00

4

Оформлення електронних реєстраційних документів за сімей-

ним формуляром

10.00

2.00

 

12.00

5

Пеня за порушення терміну

користування документами

0.10

0.10

 

0.20

6

Пеня за порушення терміну

користування (7 діб) літературою

підвищеного попиту

0.60

0.40

 

1.00

7

Підготовка сценарію (1 матеріал)

8.00

2.00

 

10.00

8

Надання приміщення для проведення масового заходу

70.00

30.00

 

100.00

9

Виготовлення ксерокопії формату А4 без змін з одної сторони

0.80

0.20

 

1.00

10

Виготовлення ксерокопії формату А4 без змін з обох сторін

1.60

0.40

 

2.00

11

Ксерокопії ілюстративного матеріалу

1.70

0.30

 

2.00

12

Кольоровий друк формату А4 зображення на всю сторінку

3.00

1.00

 

4.00

13

Кольоровий друк формату А4 зображення на півсторінки

1.70

0.30

 

2.00

14

Фото формат А4

7.50

2.50

 

10.00

15

Фото формат 10х15

2.00

1.00

 

3.00

16

Консультації по використанню електронної пошти в Інтернеті

1.20

0.80

 

2.00

 

 

17

Використання тематичної довідки з використанням Інтернету

3.80

1.20

 

5.00

18

Роздрукування матеріалів (1 сторінка)

 

0.60

 

0.40

 

 

1.00

19

Сканування, розпізнавання та друк аркушу А4 без редагування

1.60

0.40

 

2.00

20

Проведення виставок книг і творів образотворчого мистецтва

25.00

5.00

 

30.00

21

Користування МБА (пересилання документів)

 

 

 

вартість

пересилки

22

Набір тексту: 1 сторінка

2.50

1.50

 

4.00

23

Набір тексту терміново: 1 сторінка

3.50

1.50

 

5.00

24

Виготовлення слайдової мультимедійної презентації

1 слайд

1.50

0.50

 

2.00

25

Виготовлення буклету

8.00

2.00

 

10.00

26

Користування персональним комп'ютером (1 година)

2.00

1.00

 

3.00

27

Навчання у студіях, на курсах та гуртках (1 година)

30.00

10.00

 

40.00

 

 

 

Головний бухгалтер

централізованої бухгалтерії

управління культури і туризму                                               Галина ДАНОВА

 

 

 

 

Правила користування бібліотеками

22.01.2021 08:51

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Міської централізованої

бібліотечної системи

міста Кропивницького

________С.І. Тимків

02 січня  2019 року

ПРАВИЛА

користування бібліотеками Міської централізованої бібліотечної системи

міста Кропивницького


1. Загальні положення

Правила користування бібліотеками Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького (далі ЦБС) розроблені на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р. та «Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказами Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 р. та № 340 від 19.04.2017 р.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечна обслуговування, яке може бути у формі абонементу (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Iноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користується тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадини України.

2.3. Інваліди і учасники Великої Вітчизняної війни, АТО мають право на позачергове обслуговування. Видача та обмін книг інвалідам Великої Вітчизняної війни та праці, самотнім громадянам похилого віку за їх проханням може здійснюватися безпосередньо вдома працівниками і членами активу бібліотек ЦБС.

2.4. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі - МБА).

 

2.5. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
 • одержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.6. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою з абонементу одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено на розсуд бібліотеки. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає типи і види документів, що видаються в читальному залі.

2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів, безкоштовно 1 раз. Наступне продовження терміну користування літературою платне.

2.8. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.9. При наданні користувачам документів додому, які масть підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначення термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.10. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.11. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами, або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 Типових правил.

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Дія запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, надають всі відомості для заповнення читацького формуляру, підписують зобов'язання  виконувати правила бібліотеки на формулярі користувача. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі паспорта, який пред’являють їхні батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі відсутності у паспорті користувача певних відомостей про прописку (стосовно гуртожитків - номера кімнати, квартирні), повну адресу користувач підтверджує довідкою коменданта гуртожитку. Якщо адреса проживання користувача не співпадає з адресою прописки, користувач зобов’язаний повідомити про це бібліотекаря. (див. п.3.1)

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний черев МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. Пошкоджене видання залишається в бібліотеці.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або особа, під наглядом якої він перебуває.

3.7. Користувач при злісному порушенні правил користування бібліотекою (пошкодження документів, крадіжки) позбавляється права користування всіма бібліотеками ЦБС. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді, з тваринами до бібліотеки не допускаються.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. За дітей і підлітків до 16 років пеню сплачують їхні батьки або особи, під наглядом яких вони перебувають. Від сплати пені звільняються користувачі, які за поважними причинами не повернули документи у зазначений термін і підтвердили це документально, актив і співробітники бібліотек ЦБС. У разі несплати пені користувач позбавляється права користування абонементом бібліотеки до сплати пені в повному обсязі.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотекар, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.11р. зі змінами та доповненнями;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати консультаційну допомогу в доборі потрібної інформації;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки

 

   

Типові правила користування бібліотеками в Україні

28.12.2010 16:44

Подробнее: Типові правила користування бібліотеками в Україні